ನಡೆದಷ್ಟೂ ದಾರಿ.. ನುಡಿದಷ್ಟೂ ಮೌನ...

Hosted by Jayant Kaikini , Produced by Ritwik Kaikini

ಗರಿ
ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮುಕ್ತ ಮಾತುಕತೆಯ ಆವರಣ. ಕಲೆ, ಕಾವ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಸಿನೆಮಾ, ಕೃಷಿ, ರಂಗಭೂಮಿ, ವಿಜ್ಞಾನ…
ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮಾನವೀಯ ವಿವೇಕಕ್ಕಾಗಿ,
ಕೌಶಲಕ್ಕಾಗಿ ಚಡಪಡಿಸುವ
ವಿವಿಧ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ವಿಕಾಸಶೀಲ ಅಂಗಣ.
ಅವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಉದ್ದೀಪಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತ,
ಅಶ್ರಾವ್ಯವನ್ನು ಉದ್ದೀಪಿಸುವ ಶ್ರಾವ್ಯ,
ಅದೃಶ್ಯವನ್ನು ಉದ್ದೀಪಿಸುವ ದೃಶ್ಯ..
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರತಿಫಲನ.
ಬಿಡಿಯ ಮೂಲಕ ಇಡಿಯ ಕಡೆಗೆ
ಆಕಾರದ ಮೂಲಕ ನಿರಾಕಾರದ ಕಡೆಗೆ
ಸಹಜವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹಯಾನ.
ನಡೆದಷ್ಟೂ ದಾರಿ..
ನುಡಿದಷ್ಟೂ ಮೌನ…
ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿGari is an audio space of multilingual sensibility and unique Indian plurality in terms of music, art, sound, poetry, cinema, writing, science methodology, folk and theatre. Listen to reflections, conversations, probes and introspections to understand the creative osmosis between multiple pathways of expressing to the world. In art, the said invokes the unsaid, heard invokes the unheard and seen invokes the unseen. In ‘Gari’, we intend to evoke all the three by intimate interactions with special minds from different fields. The channel is hosted by Jayant Kaikini, a writer based in India and produced by his son Ritwik Kaikini. We will be having podcasts in many Indian languages(Kannada, Konkani and more)

Logo by Srajana Kaikini.